غز ل کا ا یک مصر ا

زندگی تپیدن دل در درون سینه هاست زندگی زیباترین واژه ترانه هاست زندگی طلوع پاک یک صبح س . رجوع به سگاله شود

2023-02-03
    داعي الهو ى إذ دعا فالقلب م ختبل
  1. گه سگ
  2. ۲۷ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۵
  3. مکالمت
  4. خوشه چين با ز هم آ زا دی